info@bramando.pl
19-01-2020
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. dowiedz się więcej
 

Reklamacje

Odstąpienie od umowy, anulowanie zamówienia, wycofanie się z zakupu i prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku umów zawieranych na odległość.
Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Termin odstąpienia upływa po czternastu dniach od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystaćz tego prawa, należy poinformować BRAMANDO.PL o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztąelektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu, jednak nie jest to obowiązkowe. By dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego Państwu prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.
Skutki odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z rodzaju dostawy innego niżnajtańszy rodzaj dostawy przez nas oferowany), bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia sięz nimi w sposób inny niżbyło to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. 
Wyłączenia prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: zamówień towarów, które nie są prefabrykowane, i które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta lub wyraźnie dostosowano do jego potrzeb, zamówień towarów ulegających szybkiemu zepsuciu bądź mających krótki termin przydatności do użycia, jeżeli dostarczone towary były opakowane, a opakowanie zostało zdjęte przez konsumenta i ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, zamówień towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami, dostawy produktów, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy, a których faktyczna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu, jeżeli dostarczone towary to opakowane nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub wizualne lub oprogramowanie komputerowe, których opakowanie zostało otwarte przez konsumenta, zamówień gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo od niej odstąpić lub zwrócić zakupiony produkt. Niniejsze prawo nie obowiązuje w odniesieniu od umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta. Odstąpienie od umowy i prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy w przypadku umów zawieranych na odległość. W przypadku umów zawieranych na odległość konsument ma prawo odstąpić od umowy. Zamiast tego może zostać przyznane konsumentowi prawo do zwrotu towarów.
Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się nie wcześniej niżprzed wypełnieniem obowiązku informacyjnego, w przypadku powtarzających siędostaw podobnych towarów nie wcześniej niżpo otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej, a w przypadku świadczenia usług nie wcześniej niżprzed podpisaniem umowy.Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku świadczenia usług wygasa również w sytuacji, gdy na wyraźny wniosek konsumenta zadania zapisane w umowie zostały w pełni wypełnione, nawet zanim konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych nie przysługuje, o ile nie postanowiono inaczej, przy zamówieniach towarów, które nie sąprefabrykowane i które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta lub wyraźnie dostosowano do jego potrzeb oraz zamówieńtowarów ulegających szybkiemu zepsuciu bądź mających krótki termin przydatności do użycia,
Zamówieniach, w których towary to opakowane nośniki zawierające nagrania dźwiękowe lub       wizualne lub oprogramowanie komputerowe, których opakowanie zosta³o otwarte przez           konsumenta.            
Zamówieniach gazet, periodyków i czasopism, chyba ¿e konsument konsument zawarł umowę przez telefon.            
Umowach o świadczenie usług w zakresie zakładów wzajemnych i loterii, chyba że konsument     zawarł umowę przez telefon.            
Zamówieniach zawartych w formie licytacji.            
Zamówieniach dotyczących świadczenia usług finansowych, których cena podlega fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, w szczególności usług związanych z akcjami, jednostkami otwartych funduszy inwestycyjnych oraz innych zbywalnych papierów wartościowych, dewiz czy instrumentów pochodnych.            
Świadczeniach usług telekomunikacyjnych, świadczonych na żądanie konsumenta bezpośrednio  przez telefon lub faks, pod warunkiem że nie sąone usługami finansowymi. 
Ponadto prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość, w których konsumentowi przysługuje jużprawo do odstąpienia lub zwrotu towaru zgodnie z innymi aktami prawnymi.Ponieważ produkty BRAMANDO.PL nie są produktami standardowymi, nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Wszystkie zamówione towary są wykonane na miarę i zawierają kolor, kierunek otwierania i wyposażenie dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta.! Jeżeli towary nie zostanąodebrane, określa siękaręumownąw wysokości co najmniej 50% uzgodnionej wartości towarów. Miejscem jurysdykcji w zakresie transakcji handlowych dla obu stron jest sąd okręgowy Kraków Śródmieście 
© BRAMANDO.PL 2018